Karaj Gelegantoj,

Al vi mi komunikas ke dum la pasinta monato, pro la manko de sano, mi ne povis prepari, por vi, kaj publiki la artikolojn, kiuj mi vere voli al vi prezenti. Sed,kiel nun mi trovigˆas pli bone, mi sercˆas kaj serˆôs prezenti al vidu artikolojn monate.Mi petas al vi cˆiuj ke dum via pregˆoj, ke vi petas al nia Kreinto ke Li donu al mi cˆiam bonan sanon, kiu nun mi vere bezonas. Al vi cˆiuj mi kore dankas.

–                                                                                              * * * * *

                                   La nuna artikolo parolas pri LA DRAGONOJ, kaj mi deziras al vi cˆiuj bonan legadon.

 

 

                                                                                LA DRAGONOJ

 

                       Hodiaû mi parolas al vi pri la Dragonoj. Do, intertempe, ni devas scii ke cˆe multajn landojn el nia Globo, havas personojn kiujn sˆatas vivi kun Dragonoj, Feinoj, Elfoj, kaj ankoraû kunvivi kun tiaj estuloj, kaj ke cˆiam sercˆas utiligi iliajn magiajn povojn. Sed, kio estas reale la Dragonoj ? Cˆu ili ekzistas aû ne ekzistas ?. Laû nia kono ,cˆe la Okcidenta Mondo, la vorto Dragono alvenas el greklingvo, kaj el latinlingvo –draco. La vorto Dragono signifas: vidi, rigardi.- La kialo estas ke c^e la legendoj, la Dragonoj pasas la pligrandan parton el g^iaj tempoj observanta, c^u la trezoron, cû la teritorion, aû cˆu la virgulinojn supozite malliberulinoj. Ekde la nememoraj tempoj, la homoj komencis registri la ajôjn, kaj la Dragonoj cˆiam estis menciitaj. Iu simbolo el Alkemio estis Dragono aû flugilhava Serpento kiel iu el iliaj nenombreblaj sekretaj nomoj. Ni scias ke la nunan simbolon el la Serpento havanta voston en la busˆon, iu senfina cirklo de la eterneco.

Estas vero ke la popoloj el Okcidenta Mondo cˆiam pensas pri Drogonoj kaj multaj estas reprezentataj jen kun kvar piedegoj, jen kun du, kaj kelkefoje sen iu piedegoj. Kelkaj estas reprezentaj kun iu vosto, laû la formo de sago, kaj alia kun iu pilko penplena de dornoj c^e la ekstremo. Kelkaj el ili posedas kornojn, kaj aliaj iun longajn antenojn, faranta nin ekpensi pri noktaj papilioj. Tamen, la Dragono, sen importi pri gˆia formo, trovigˆas rekontoj en miloj da folkloraj rakontoj, kaj kiel oni povas konstati, la homaro havas subkonscian konon pri Dragonoj kaj iliaj povoj. Multaj personoj trovigˆas malfermataj kaj gˆuas la kunestantaron de Dragono, de Fejnoj, de Elfoj, kaj multaj aliaj similaj estuloj

Jung skribis ke la alkemiistoj konsideris la flugilan Dragonon, kiel estanta ino, kaj ke la Drogonon sen vosto kiel viro. Jung ankorau^ konsideris la akvon, Cˆe  » La Songˆoj Kaj La Analizoj », kiel senkonscia spirito, aû la Dragono el akvo de Tao. Cˆi tiu Dragono el akvo de Tao, simboligis Yang brakumantan la Yang, kiel tradician imagon, kaj la ekvilibron igˆis la spirito. Cˆe la simbolismo el cˆina Taoisto la Dragono estis konsiderata kiel estanta  » La Vojo  » , tio estas, tiu kiu alportas la eternajn sˆangˆojn. Li trovigˆis iafoje reprezentata kiel la gardanto de la ardegaj perloj, sinonomo de la spirita perfekteco. Tra la mondo, la Drogonoj kaj la Serpentoj estas simboloj el la fonto de la energio el la vivo, el resanigo de la povoj el la orakoloj, de la fruktodoneco, kaj de la povoj de la patrina beno. La historioj ekzistantaj kiuj la Dragonoj havis emon por la virgulinoj, signifis ke ili sercˆis la sagecon kaj la veran nekulpecon el spirito konsistigis strektojn kiuj altiris la dragonajn estulojn. – La Dragono igˆis iu simbolo kiu reprezenta la malbonon,kaj la kristanan demonon. Sole kiam la Katolika Eklezio prenis la povon, post kiam la Imperiestro Konstantino rekonis kristanan Eklezion je 325 el nia erao. Kiam la estro el Katolika Eklezio obtenis cˆiun povon, ili minacis per profundaj timoj, speciale la eternaj punoj, la pastroj, kaj la Estroj el la Eklezio, organizis por preni la kontrolon de la direktistoj, kaj ankaˆu de la Registaroj. La paganoj, kiuj refuzis auˆskulti la doktrinon el la Katokika Eklezio, refugˆis cˆe la kasˆejoj, kaj vivanta kun timo de la persekutado, kaj de la morto, dum pluraj jarcentoj, gˆis ke ili ricevis denove la liberecon por sekvi iliajn

antikvajn kostumojn, kaj paroli libere, kaj ankauˆ kontakti la astrajn estulojn, kaj potencajn personojn povanta helpi ilin libere.

Sincere al vi, ZORGATO DE LA MUZOJ.

 

 

Al Vi Sincre, Zorgato De La Muzoj

Laisser un commentaire