LA MERITO EL LA SILENTO

Cˆiam ni konstatas ke la bruon nune faras parton el nia ekzistado. En cˆiuj lokoj kiuj ni trovigˆgas, multaj da cˆaroj, auˆ aliaj medioj el transportado, radiofonoj, televidoj, kaj ankauˆ la bruoj cˆe supermerkatoj. Jes, kie ajn ni estas, konstante ni estas invaditaj je la bruoj . el cˆiuj kategorioj. La bruo el cˆia specio invadas nin plene la vivon. Por multaj personoj la silento estas sinonimo de la vivo, kaj ankauˆ de la malforteco. Jes, nune ni konstatas ke la bruon ne cˆiam estas fizikista (korpa). La mondo elkondukas nin per la konstanta konfuzajˆo de penso, kaj cîam tio cˆio molestas nian ekzistadon, kie ajn ni trovigâs. Ni devas sercˆi kaj rekoni la valoron el la silento. Sed, tamen, ne starita silento povanta malpermisi niajn pensojn, auˆ plori auˆ malpermesi niajn pensojn, auˆ ploras pri niaj malplenumaj songˆoj. Sed, ni vere ciam havas bezonon el tiu cˆi silento, por nia animo , tiel la aero kiu ni spiras cˆiu momento el nia ekzistado sur tiu cˆi Planedo. Jes, la bruo estas vere ege malutila al nia sano. Dum cˆiuj tagaj periodoj, kiam la sonoj transpasi 40 decibeloj, la sano estas difektita. Dum la nokto la sonoj ne devas transpasi 40 decibelojn, cˆar ili turnas alte malutilan. Nun ni scias ke kiam iun cˆiam estas elmetitaj plu el 40 decibeloj, la riskoj el kormalsanaj problemoj , tiel kiel la hipertensio, versˆigˆo, auˆ infarkto el la miokardio, pligrandigas grande, kaj malfelicˆe ni ne havas sorcˆajn recptojn povanta eviti la malfelicˆegajn konsekvencojn rilate al pli grandaj riskoj lauˆ iu stadado farita par la

11) La Eternulo Cebaot estas kun ni;
germana gobernio, la inoj kaj la personoj, kiuj estas submetitaj al tiel bruoj dum la nokto Ankauˆ oni scias ke la eksesco el la bruo cˆe lokoj el laboro, povas difekti la partan persono cˆe la auˆdado, sed ankauˆ la tagan peneon en la produktajˆon laborado. Ankauˆ havas la fiziologiajn problemojn cˆe la konduto ekscito kaj anksieco, povanta provoki la konstantan elmontron al la bruo.

Jes, la silento estas vere sintenado ( konduto ) je auˆskultado kaj de aperturo. Gˆi helpas nin ebligi eltiri nin por ke ni povu starigi antauˆ Dio, per la fido La Sankta Biblio je Psalmo, 46: 10-11, diras al ni jenan:

10) Cedu, kaj sciu, ke Mi estas Dio;

Mi estas glora inter la popoloj, Mi estas glora sur la tero. Nia defendo estas la Dio de Jakob.

 

 

Al  Sincere,  ZORGATO  DE  LA  MUZOJ

Laisser un commentaire