• Accueil
  • > Archives pour septembre 2012

Archive pour septembre 2012

LA DANĜERO DE NATIŜIVITOJ

Samedi 15 septembre 2012

                                                            LA DANĜERO  DE  NATIŜIVITOJ

 

Ĉu vi sciis ke la regionon plej inklinajn al la disvolviĝo de kanceraj tumoroj en la brusto, estas ĉiam proksimaj de akseloj? Nu, do, sciu ke la precipajn kaŭzojn de mamkancero estas pro la ofta uzo de antiŝvitoj. Kaj, bedaŭrinde, la plejmulto de la produktoj kiuj estas en la merkato, estas iu kombino de anti-transpiroj kaj des-odoroj. Do, ĝi estas tre konsilinda kontroli la etikedon antaŭ ol aĉetado. Se en la etiketo estas skribita ne-bonodora… tiam vi povas aĉeti, sed se sur la etiketo estas skribita ante- .. bonvolu. mi petas vin, ne aĉeti. Nu, vi devus scii ke la problemon estas ke la koncentriĝo de toksinoj ĝenerale, ĉiam kaŭzas la mutacio de ĉeloj, kiu bedaŭrinde preskaŭ ĉiam devenas kanceroj. Kaj kio estas la kialo? Nu, estas ke la homa korpo havas kelkajn areojn kie toksinoj povas esti forigitaj, kiel – malantaŭ la oreloj, malantaŭ la genuoj, la regionoj de la ingvenoj kaj akseloj. Kaj, kiel vi scias, toksinoj estas forigitaj trae transpiroj. Tial ni devas scii ke la anti-transpiroj malhelpas la ŝvitojn, kaj per tio deteni la korpon por forigi toksinojn. Kiam la ŝvitoj ne eliĝas, la toksinoj deponas en limfajn glandojn kiujn estas sub la brakoj. Kaj ĝuste plejofte je brustaj tumoroj el kanceroj el la brustoj, ĉiam aperas en la supra zono de la brusto, precize kie estas la glandoj.

La koncervantoj uzataj en kosmetiko penetri la korpon, kaj por suferi homina hormono kontribuas grande en la disvolviĝon de mamkancero. Nia korpo bezonas liberigi toksinojn, sed, bedaŭrinde, antitranspirantaj ne permesas liberigi ilin tra transpiroj. Kaj dum ni estas malhelpataj eliro, ili estas retenitaj en la gangliojn glandojn, farante ĝin danĝeran aliancanon en kancero disvolviĝo. La depilodoj de akceloj kaj la uzo produkto kontribuas multe al ĉi tio. Malgrandaj lezoj, derivitaj de konstantaj razadoj, faras ke la kemiajn komponantojn gajni pli penetradon potencon, kaj fariĝis eĉ pli malutila. Nu, vi bezonas esti pli selekta en la elekto de la produktoj, kaj memoru, ke vian korpon estas kreita por agi nature, ekzemple, la akto je ŝviti, kaj vi devas neniam modifas la itineron de vivo.Havanta iujn naturajn zorgojn, bonvolu daŭrigi investi en vian sanon, ĝuante sufiĉe kaj kredu mi, via korpo estos ĉiam bela sen nature neglekti ĝin.

 

                                                                                    —————————–

 

 

SINCERE  AL VI:     ZORGATO  DE  LA  MUZOJ.

 

LES DANGERS DESANTISUDORIFIQUES

Samedi 15 septembre 2012

 

                                                           LES DANGERS  DES  ANTISUDORIFIQUES.

 

Saviez-vous que la région la plus propice au développement de tumeurs cancéreuses dans la poitrine, est toujours proche des aisselles? Eh bien, alors, sachiez que la principale cause du cancer du sein est due à la fréquente utilisation d’anti-transpirant. Malheureusement, la plupart des produits se trouvant au marché sont, le plus souvent, une combinaison d’anti-transpirants et déodorants. Donc, il est conseillé de bien vérifier l’étiquette avant d’effectuer l’achat. Si sur l’étiquette est écrit: DÉSODORISANT .. alors vous pouvez acheter, mais si sur l’étiquette est écrit: ANTI-DESODORISANT .. s’il vous plaît, ne l’achetez pas. Eh bien, vous devriez savoir que le problème est que la concentration des toxines en général, toujours cause la mutation des cellules, ce qui malheureusement presque toujours origine le cancer. Et quelle est la raison? Eh bien, c’est que le corps humain possède quelques zones où les toxines peuvent être éliminées, telles que: derrière les oreilles, derrière les genoux, l’aines et les aisselles. Et comme vous le savez peut-être, les toxines sont éliminées par la transpiration. Par conséquent, nous savons que l’anti-transpirant évite la transpiration, et inhibe ainsi l’organisme d’éliminer les toxines. Quand elles ne sont pas sorties par les sueurs, les toxines se déposent sur les glandes lymphatiques qui sont sous les bras. Et, précisément, la plupart des tumeurs concéreux du sein, apparaissent dans la zone supérieure de la poitrine, précisément là où il y-a des glandes.

Les conservateurs utilisés dans les produits cosmétiques pénètrent dans le corps, et en soumettant à une hormone féminine, ils contribuent grandement au développement du cancer du sein. Notre corps a besoin de libérer les toxines, mais, malheureusement, les antitranspirants ne permettent pas le rejet par la transpiration. Et comme ils sont empêchés de sortir, ils sont retenus dans les ganglions lymphatiques, ce qui en fait un allié dangereux dans le développement du cancer. La dépilation des aisselles et l’utilisation des produits contribuent grandement pour le developpement du cancer des seins. Notre corps a besoin de liberer les toxines à travers la transpiration. Et au fur et à mesure qu’ils sont empechées de sortir, elles restent retenues dans les glandes lymphatiques, et ainsi elles deviennent une aliée pour le developpement du cancer. Oui, la dépilation des axiles et l’usage du produit contribue beaucoup pour son developpement. Des petites lésions, issues de rasage constante, contribuent aussi grandement pour son developpement. Effectuez les composants chimiques gagnent plus de puissance de la pénétration, et de devientr encore plus dommageable. Eh bien, vous avez besoin d’être plus sélectif dans le choix des produits, et il ne faut pas oublier que votre corps a été créé pour agir naturellement, par exemple, l’acte de la transpiration et vous ne devriez jamais modifier la voie d’une vie. S’il vous plaît, en continuant à investir dans votre santé, vous allez jouir toujours du bien-être, et votre corps va bien se passer, sans pour autant négliger le naturel.

                                                                              **********

 

Sincerement, je suis:  LE  PUPILLE  DES  MUSES.

 

O PERIGO DE ANTI-TRANSPIRANTE

Samedi 15 septembre 2012

 

O PERIGO DE ANTI-TRANSPIRANTES.

 

Porventura sabia que a região mais propensa para o desenvolvimento de tumores cancerígenos no peito, é sempre perto das axilas?

 Pois, então, fica sabendo que a principal causa do cancer da mama é devido ao frequente uso de anti-transpirante. Infelizmente a maioria parte dos produtos que se encontram no mercado, são na uma combinação de anti-transpirantes e de desodorizantes. Portanto é muito aconselhável de verificar bem o rótulo, antes de efectuar a compra. Se no rótulo se encontra escrito: DESODORISANTE.. então pode comprar, Porém, se no rótulo está escrito ANTE-DESODORISANTE.. por favor, não compre.

 Pois, devem saber que o problema é que a concentração das toxinas, em geral, sempre provocam a mutação das células, que infelizmente quase sempre origenam o câncer. E qual é a razão? Pois, é que o corpo humano possui poucas zonas por onde as toxinas podem ser eliminadas, tais como – atrás das orelhas, atrás dos joelhos, a região das virilhas e as axilas. E como, devem saber, as toxinas são eliminadas com a transpiração.

 Pois, devemos saber que os anti-transpirantes evitam a transpiração, e por conseguinte inibem o corpo de eliminar as toxinas. Quando os suores não saiem, as toxinas depositam-se nas glâdulas linfáticaws que se encontram debaixo dos braços. E precisamente a maioria parte dos tumores cancerenes dos seios, aparecem no quadrante superior da zona da mama, precisamente lá onde se encontram as glândulas.

 Os concervantes utilizados em cosméticos, penetram no organismo, e ao passar por hormónio feminino contribui grandemente no desenvolvimento do câncer de mama. O nosso corpo precisa liberar as toxinas, mas, infelizmente, os antitranspirantes não permitem a liberação através da transpiração. E à medida que são impedidas de saír, elas ficam retidas nas glândulas linfáticas, tornando-se um perigoso aliado no desenvolvimento do câncer. A depilação das axilas e o uso do produto contribuem imensamente para este facto. As pequenas lesões, derivadas da constante depilação, fazem com que os componentes químicos adquirem mais poder de penetração, e tornam-se ainda muito mais nocivos.

Pois, é preciso ser mais selectivo na escolha dos produtos, e lembre-se que seu corpo foi criado para agir de forma natural, como, por exemplo, o acto de transpirar e nunca se deve modificar a rota natural da vida.Tendo alguns cuidados, queira continuar a investir em sua saude, desfrutando de bem estar, terá seu corpo belo,  e sem naturalmente  dele se descuidar.

                                                                                             X  X  X

Sinceramente,sou  O  PUPILO  DAS  MUSAS.